הגדרה – יועץ פיננסי

הגדרת ייעוץ פיננסי

ייעוץ פיננסי מתייחס לחלק התוצאתי מוניטרי של פעילויות מסוגים שונים ומגוונים כדוגמת פעילות עסקית, השקעות הון, ניהול תזרימי מזומנים, תחום הפנסיה, בנקאות, ביטוח וכדומה. הדגש הוא מוניטרי (כספי) ומורכב מכל מה שעשוי להניב רווח או הפסד בין אם בהווה או בעתיד ברמה הכספית (מוניטרית). ייעוץ כלכלי הוא תחום שונה ומטרתו בניית מודלים כלכליים המבטאים אירועים מסוגים שונים כדוגמת עסקיים, סוציואקונומיים, כלל משקיים וכדומה. ייעוץ עסקי עוסק בכלל הפונקציות העסקיות לרבות ליווי שוטף ואילו תחום ייעוץ אסטרטגי עוסק בעיקר בתחום המערך השיווקי והתפעולי של העסק ברמה המערכתית במטרה להגדיל את נתח השוק ו/או הרווחים של העסק תוך שימוש במידע תחרותי.