יועץ עסקי - Envirogreen

Envirogreen - הערכת שווי חברות

שווי של חברה נקבע לפי התמורה הכלכלית לה מצפה הרוכש. המוכר מבחינתו מעוניין בהשגת הסכום הגבוה ביותר, כאשר הסמן העליון בסופו של דבר נקבע לפי מחירי שוק במידה ויש עסקאות עם מאפיינים דומים. השאלה היא מה קורה במקרה שבו אין עסקאות דומות ברמה הפרטית שניתן להשוות אותן וכן מה קורה כאשר המוכר מזהה מאפיינים ייחודיים לעסק הנמכר. כאן נחלצים מעריכי השווי של העסק לעזרת המוכר והרוכש. הם מסבירים באופן מושכל מדוע מחיר מסוים סביר עבורם ומחיר אחר לא. למרות זאת במסגרת משא ומתן, לחלק המסחרי חשיבות רבה והוא כולל גם מאפיינים רגשיים. 

לדוגמא, נניח שהמוכר סבור שהעסק שלו, הוא בעל פוטנציאל גבוה ביחס למתחרים ולכן מבקש מחיר גבוה יותר. מעריך השווי יבחן את הבסיס לסברה זו ויעדכן את הצדדים באם יש בזה ממש או לא. 

הערכת שווי חשבונאית עוסקת בשווי הנכסי על פי המאזן נכון ליום מסוים, אך בעסק דינמי ופעיל, לתוצאות העסקיות הקיימות והעתידיות חשיבות רבה. תוצאות עסקיות יכולות להיות נוכחיות או עתידיות ותפקידו של מעריך השווי לראות כיצד ניתן להשיג יעדים ומטרות באופן שיאפשר לרוכש לשפר את התוצאות העסקיות. אין כאן נוסחה אחת וככל שמעריך השווי מיומן יותר, הוא יקבע את התוואי המתאים לרוכש, כך שהמוכר יוכל לממש את רצונו לגבות מחיר גבוה יותר. 

החברה שלנו מתמחה בהערכות שווי, הן בתחום החשבונאי-נכסי והן במציאת התוואי הנכון למימוש הפוטנציאל העסקי, כך שהמוכרים יוכלו להרגיש בטוחים כי אם המחיר שדרשו גבוה יותר ממחירי השוק, הם יוכלו להשיגו בוודאות רבה יותר. מצד שני רוכשים, יקבלו שירות אמיתי והוגן שיאפשר להם לרכוש את העסק במחיר מתאים על מנת שיקבלו את התשואה הרצויה על הונם האישי. 

 

למה איתנו?

לסיכום – לקבל ייעוץ עסקי או כלכלי זה חשוב אבל לקבל אותו באופן אפקטיבי וקונסטרוקטיבי זה הכרחי.
אין עסק, יזם או משקיע שיכולים להתעלם מכך ותמיד מומלץ להגיע אלינו. אנחנו הטובים ביותר! נסו ותיווכחו!

השאירו פרטים או התקשרו עכשיו לתיאום פגישת הכוונה והיכרות ללא עלות וללא התחייבות כי אנו בטוחים בהצלחה המשותפת

כיצד מתבצעת הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות נעשית בד"כ במועדים כגון: מכירת העסק, גיוס משקיעים, גיוס הון ממוסדות פיננסיים, תשקיפים עבור הבורסה לניירות ערך והקצאת מניות לבעלי מניות.

הערכת השווי מתבצעת על פי כללים מסויימים המתבססים על מאזנים קיימים ותזרימי מזומנים הן בתקופות קודמות, הצפויים על פי המאזן ותחזית/תוכנית עסקית על פי הנחות עורך התוכנית.

הערכת שווי חברות היא עניין מקצועי לרואה חשבון או יועץ כלכלי / ייעוץ פיננסי ונוגעת לכלל המשקיעים ללא התייחסות מסויימת למשקיע מסויים בעל מאפיינים ייחודיים.

הערכת שווי נעשית בדרך כלל על ידי היוון תזרימי מזומנים – DCF, להבדיל משווי לפי ערך נכסי מאזני.
כאשר נכסי החברה הם בעיקר מלאי שניתן למכרו או להניב ממנו הכנסות שוטפות כגון חברת נדל"ן, אופן ההתייחסות שונה והיוון סך תזרימי המזומנים של הנכס לטווח הארוך מקבל משנה חשיבות.

ניתוח מאזן

מאחר ושווי חברה או עסק נקבע לתאריך מסוים, יש לערוך מאזנים מבוקרים ליום הערכת השווי.
מאזנים אלו מראים יחסים פיננסיים, הון שנצבר, רווח והפסד תקופתי מתחילת תקופה ליום המאזן, ניתוח מגמות של שנים קודמות וחישוב מחיר ההון של החברה על פי נתוני המאזן.
השפעות מאזן מתייחס בדרך כלל לצפי תזרים המזומנים הצפוי על פי המאזן בתקופות הבאות.
ערך היחסים השוטפים על פי המאזן, מצביעים מה חייבים לעסק ומה העסק חייב לרבות חלויות שוטפות, תשלומים קבועים וכדומה. במילים אחרות תרומת המאזן לתזרים המזומנים העתידי. במקרה שנכסי המאזן הם בעלויות שאינן מעודכנות, יש לבצע התאמות לשווי הכלכלי ולזקוף את ההפרש להכנסות מימון (בסעיף נפרד).

תחזיות עסקיות

מלבד תזרים השפעות המאזן, חלק הנוגע לתזרים מזומנים עתידי על פי תחזית עסקית צפויה.
כלומר, הכנסות צפויות בניכוי הוצאות צפויות בתקופות הבאות (ללא תלות מאזנית).
לכל חברה או עסק, מקובלת תקופה שעבורם תחזיות אלו מחושבות מאחר ומחיר הון גבוה יחסית מקטין את הערך הנוכחי הצפוי בשנים הבאות.  

לדוגמא: חברה המספקת חשמל או אנרגיה, טווח בדיקת התחזית היא מעל 15 שנה, מלונאות מעל 10 שנים ואילו עסקים בתחום הקמעונאות והמסחר תקופות קצרות יחסית.
הסיבה נובעת מאופק הבדיקה או התקופה, שלאחריה אנו צופים החזר השקעה.
בעסקים עם מחסומי כניסה גבוהים, משקיעים מצפים שההשקעה שלהם תניב תשואות שאינן גבוהות אך יציבות לאורך זמן (רמת סיכון נמוכה יחסית) בעוד שעסקים עם מחסומי כניסה נמוכים ותחרות גבוהה, ברמת סיכון גבוה יחסית, המשקיעים מצפים לתשואות והחזרי השקעה קצרי טווח ולכן אופק הבדיקה קצר יותר. בכל אופן כל מקרה לגופו ואופק הבדיקה משתנה בענפים עצמם בהתאם למאפייני העסק ורמת הסיכון. 
לדוגמא: נניח רשת מרכולים גדולה שלה סניפים ברחבי הארץ ונתח השוק שלה גדול.
במקרה זה, אופק התחזית לשם קביעת השווי יהיה ארוך טווח יחסית מעסק קמעונאי או מסחרי רגיל.

כיצד מבצעים הערכת שווי חברות

מחשבים את הערך הנוכחי של תחזית תזרימי המזומנים. תקופת מדידת השווי מוגדרת כפרק הזמן שבה עורכים תחזית תזרימי מזומנים מפורטת הכוללת השפעות המאזן ותחזיות עסקיות.
בנוסף מחשבים את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לאין סוף על פי נוסחה של התזרים חלקי שער ריבית ההיוון כערך נוסף מלבד חישוב תזרימי המזומנים בתקופת המדידה.  
השווי – הערכים הנוכחיים של תזרימי המזומנים נכון ליום נתון או תאריך המאזן האחרון.

לדוגמא: בתחום המלונאות מקובלת תקופת מדידת שווי של לפחות 10 שנים.
נניח שהתשואה השנתית שמשקיעים מצפים לה היא R=15% בקירוב.
לכן, אנו נהוון (נחלק) את התוצאות העסקיות ב – (1+r) בשנה הראשונה (1+r) בחזקת 2 בתקופה השנייה, (1+r) בחזקת 3 בתקופה השלישית וקח הלאה.
המעריכים יוצרים ערך נוכחי הקטן משנה לשנה, ביחס לערכים הנומינליים וערכם המצטבר נקרא ערך נוכחי נקי.
כלומר השווי יפחת בשיעור תשואת המשקיעים הכוללת סיכון ומחיר הכסף לתקופה של 10 שנים.
החישוב מקטין את הסכום שישלמו המשקיעים בהווה כפונקציה של הקטנת הרווחים בתקופת מדידת השווי בטווח זמן של כ – 10 שנים או יותר ובתוספת ערך נוכחי לטווח הארוך מתום תקופת המדידה ומהוון לערך הנוכחי הקיים.  

נשאלת השאלה מה לגבי ציוד, מלאי ומבנים.
בתחום המלונאות, למבנה המלון עצמו יש ערך ובמקרים מסוימים מוצג כנמכר (ערך גרט) בסוף תקופת המדידה, כך שערכו בערכים נוכחיים אינו גבוה ביחס לערכו בהווה.
תנועות צפויות במלאי נרשמים כהשפעות מאזן (גידול או קיטון מערכו במאזן) ואילו הציוד להבדיל מרווח והפסד, לא מתחשב בפחת אלא בהוצאה לחידושו או אחזקתו מאחר והתחזית היא על פי תזרים מזומנים ולא הוצאות שאינן מידיות בתקופת התחזית.
הוצאות מימון אף הן לא ירשמו בתחזית העסקית מאחר והם פונקציה של מימון המשקיעים עצמם.
החישוב הוא עבור כלל המשקיעים כולל גופים מממנים לרבות בנקים וגופים מוסדיים, מחיר ההון שלהם משוקלל ביחס לחלקם בהשקעה, אלא אם נערוך את שווי החברה עבור משקיע מסוים עם מחיר הון נתון עבורו, כאשר מבחינתו עלויות המימון של גופים חיצוניים, לא קשורים להכנסותיו הצפויות אלא להוצאות מימון שהן חלק מהתחזית העסקית. 

מומלץ להכין הערכת שווי חברות באמצעות יועץ עסקי / כלכלי המתמחה בתחום או בענף מסוים ו/או רואי חשבון שלהם מחלקות פיננסיות מלבד מחלקת ביקורת.

שיעור ריבית ההיוון

ריבית ההיוון היא ערך הריבית המשוקלל של כלל הגופים המממנים לרבות בנקים, משרדי ממשלה (מענקים והלוואות), משקיעים פרטיים, בעלי מניות וכדומה. כלומר לכל משקיע יש את חלקו בסך המאזן ולכן חלקם במחיר ההון, יירשם באופן יחסי וריבית ההיוון תיקבע בהתאם.
במקרה של השקעות חדשות, יהיה הבדל בין מחיר הון מאזני לבין מחיר הון של התחזית העסקית מאחר והיחס בהון של כל משקיע עשוי להשתנות.
לדוגמא: נניח חברה שמחיר ההון המאזני המשוקלל שלה הוא 5% (ספקים, לקוחות, בנקים, בעלי מניות וכדומה). אנו נהוון בשיעור ריבית זה את תזרימי המזומנים של השפעות המאזן.
מצד שני פעילות עסקית חדשה עם מימון פרטי ומוסדי נוסף, יקבל מחיר הון שונה ונצטרך להפריד בין רבית היוון תזרימי המזומנים המאזניים לריבית היוון תזרימי המזומנים של התחזית העסקית.
בדרך כלל קביעת ריבית היוון למשקיעים היא על פי תשואות המוצגות בבורסות לניירות ערך.
למשקיעים מוסדיים נעריך את שיעורי ההיוון על פי ריבית ההלוואות הממוצעת שלהם, בנקים באותו האופן ומוסדות ממשלתיים לפי רמת הסיכון שנובעות מהפסקת פעילות. 
השיטות מגוונות וצריכות להתאים לגופים המשקיעים או לכלל המשקיעים במיזם ו/או בחברה.

שווי חברה למשקיע

מאחר ומחיר ההון הוא משוקלל לכלל המשקיעים, אין משום הבדיקה מתאימה למשקיע בודד עם מאפיינים שונים.
נניח כי מחיר ההון של משקיע פרטי, הוא 20% ולכן, במידה והשווי מתבצע לפי ריבית משוקללת של 10% בלבד, אותו משקיע פרטי, יצטרך לבחון את הסכום אותו יהיה מוכן לשלם עבור החברה ומן הסתם ירצה לשלם פחות או להקטין את החשיפה לסיכון של כלל תיק ההשקעות שלו. 

כאן תוכלו למצוא מחשבון שווי חברה למשקיע.

הערכות שווי יכולות להועיל גם במקרים בהם נרצה לבצע בדיקת כדאיות עסקית.

קראו מה הלקוחות שלנו מספרים עלינו

השאירו פרטים או התקשרו עכשיו לתיאום פגישת הכוונה והיכרות ללא עלות וללא התחייבות כי אנו בטוחים בהצלחה המשותפת